Năng lực

Tổ chức quản lý và nhân lực

Hội đồng quản trị nắm vai trò định hướng phát triển cho công ty. Giám đốc và các Phó giám đốc điều hành công ty theo định hướng đã đề ra bằng cách giao nhiệm vụ cho các phòng ban và kiểm soát các phòng ban đó.
Công ty có một đội ngũ đông đảo các kỹ sư, kiến trúc sư được biên chế chính thức, làm việc thường xuyên tại văn phòng công ty và trên các công trình. Ngoài lực lượng cán bộ chính, công ty còn kết hợp với đội ngũ các Giảng viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường đại học, tuỳ theo tính chất công việc của từng dự án mà công ty sẽ huy động nhân lực sao cho phù hợp.
Hiện cơ cấu cán bộ của công ty bao gồm:

  1. Ban Giám đốc: 03 người (1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc);
  2. Cán bộ chuyên môn: 10 người qua bậc Đại học và trên Đại học;
  3. Công nhân lành nghề: 20 người